Campanie Leea’s Room

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Christmas Family Challenge”

SECTIUNEA I – ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei esteLeea’s Room Furniture S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Deva, str. Calea Zambilelor, nr. 6, numar de telefon 0722 111 145, adresa de email office@leeasroom.ro.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei.

1.3. Participantii trebuie sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pentru a putea beneficia de premiu.

SECTIUNEA II – DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 14.12.2022-25.12.2022.

SECTIUNEA III – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani rezidente in Romania.

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor din grupul Organizatorului. In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.

SECTIUNEA IV – MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Persoanele fizice indicate la pct. 3.1. care trimit un desen cu o piesa de mobilier pentru copii printr-un mesaj direct pe contul de Instagram @leeasroom pana in data 25.12.2022 (inclusiv).

4.3. Clientii care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la punctul 3.1 si nu transmit mesaj prin care isi exprima refuzul de participare, intra automat in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile campaniei.

4.4. Premiile campaniei constau in crearea si livrarea piesei de mobilier din desenul trimis, avand un termen de 90 de zile pana la livrarea acestuia.

4.5. Premiile vor fi acordate in urma unui sondaj desfasurat pe pagina de Instagram @leeasroom.

4.6. Castigatorul va fi anuntat printr-un mesaj direct pe Instagram, initiat de catre noi, urmand sa comunicam telefonic, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data in care a incetat Campania.

4.7. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorul persoana fizica din aceasta campanie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul este in sarcina exclusiva a castigatorului. Premiile cu o valoare de pana la 600 lei nu sunt impozabile.

SECTIUNEA V – PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.

5.1 Date privind operatorul de datelor cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre operatorul: Leea’s Room Furniture. (cu datele de contact detaliate la sectiunea I din prezentul Regulament), in calitate de organizator al campaniei.

5.2 Scopurile prelucrarii Datele cu caracter personal ale aplicantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea:

  • Desfasurarii Campaniei (inclusiv pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare)
  • Contactarii castigatorului pentru comunicarea castigarii premiului
  • Alocarii premiului

5.3 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pentru aducerea la indeplinire a scopurilor prevazute la art. 5.2. din prezentul regulament de campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: Nume, prenume, numar de telefon.

5.4 Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării datelor in scopul desfasurarii campaniei, al desemnarii castigatorului prin sondaj liber, al contactarii castigatorului pentru comunicarea castigarii premiului, precum si al alocarii premiului este interesul legitim al operatorului.

In cazul in care nu doriti ca datele sa va fie prelucrate in aceste scopuri, puteti proceda la exercitarea dreptului dvs de opozitie, transmitand organizatorului un mesaj la adresa office@leeasroom.ro prin care aratati ca nu mai doriti sa participati la campanie, conform prevederilor art. 4.2 din prezentul regulament.

5.5. Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate Leea’s Room Furniture, regasita pe website-ul www.leeasroom.ro

SECTIUNEA VI. INCETAREA CAMPANIEI / FORTA MAJORA

6.1Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.leeasroom.ro ).

6.2 In situatiile avute in vedere la pct. 6.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

6.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 6.1 si pct. 6.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA VII. – LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA VIII. DISPOZITII FINALE

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

Item added to cart.
0 items - 0,00